World Club Rugby | referees from Japan
home
>
analysis
>
top referees from
@worldclub_rugby
all tables update automatically as new results are entered to the database
Thu, 21st Feb, 2019 20:25:07

Japan's top referees

click on a referee to see their profile and performance records

Akihisa Aso
Takashi Harada
Akira Hashimoto
Taizo Hirabayashi
Yuji Hosomomi
Kazuo Iechika
Teruhisa Kajiwara
Akihisa Kajiwara
Shinya Kato
Eisuke Kondo
Testuhiko Kono
Shuhei Kubo
Ryuta Kudo
Yuichi Machida
Tasuku Maeda
Takeyuki Matsugi
Tsuyoshi Matsumoto
Tatsuya Matsuoka
Tomohiro Ogawa
Taku Otsuki
Rui Shimizu
Koju Shiozaki
Seido Tachikawa
Kazuhito Taniguchi
Kyosuke Toda
Yuki Tonai
Tadataka Yoshiura